İş Güvenliği Hizmetleri

İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında İş Güvenliği Uzmanlarımız;

 • Risk Değerlendirmesi ve raporlama çalışmaları,
 • İş güvenliği saha denetimleri,
 • İşyeri iş sağlığı ve güvenliği iç yönetmeliği hazırlanması,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği prosedür ve talimatlarının hazırlanması,
 • İşyeri güvenlik işaretlerinin belirlenmesi,
 • Kişisel koruyucuların belirlenmesi ve kullanımının kontrolleri,
 • Acil Eylem Planlarının Hazırlanması, (İş Kazası, Yangın, Deprem, Sabotaj,Basınçlı kap patlaması, Sel vb.),
 • Acil Durum Tatbikatlarının gerçekleştirilmesi ve raporlanması,
 • İşçilere ve yöneticilere İş Sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi,
 • İSG Kurulu organizasyonunun gerçekleştirilmesi,kayıtların tutulması,
 • Kaza – Olay Analizi Ve Raporlama Sistemlerinin kurulması ve takibi,
 • İSG Performans Ölçümleri,
 • İSG el kitaplarının hazırlanması,
 • İş Kazası ve Meslek Hastalıkları İstatistiklerinin Oluşturulması Ve Raporlanması
hizmetleri sunulmaktadır.

İSG Hizmetleri Kapsamında Verilmesi Gereken Başlıca Hizmet, Görev ve Yükümlülükler

Mevzuata Uygunluk

 • 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İSG Tüzüğü ve bunlara bağlı yönetmelikler ile İSG mevzuatlarında yer alan hükümlerin yerine getirilmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak ve uygulamaların takibini yapmak.
 • Adli ve idari yetkililerin sorgulama ve denetimlerinde noksansız görülecek biçimde, kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak çalışma dosyalarını hazırlayarak, mevzuat gereği istenilen tüm bürokratik işlemlerin tamamlanmış vaziyette muhafaza edilmesini sağlamak.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yayınlanacak kanun, yönetmelik, tebliğ ve İSG mevzuatında yapılan değişiklikler, güncelleme ve iptaller hakkında işvereni bilgilendirmek ve yeni mevzuat koşullarına göre gerekli hazırlıkların yapılması için bilgilendirme yapmak.

Risk Değerlendirmesi

 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamda, hizmet verilen iş yerlerinde çalışanlara risk değerlendirme eğitimleri vererek bilgilendirmek.
 • Çalışanların risk değerlendirme ekiplerinde görev almalarını önererek çalışanlarla birlikte iş yerinin, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk analizlerinin yapılmasını sağlamak.
 • Alınacak önlem ve tedbirleri tespit etmek, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak.
 • İşvereni bilgilendirmek, risk analiz dosyasını kitap halinde hazırlamak.

Acil Durum Planları, Yangınla Mücadele ve İlkyardım

 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında risk değerlendirme sonuçlarını da dikkate alarak, ani veya yakın tehlike durumları ve kazaların potansiyelini tanımlayan ve bunlara ilişkin risklerin nasıl önleneceğini gösteren acil durum eylem planlarını hazırlamak ve gerekli tatbikatların yapılmasını işverene önererek tatbikatlarda yer almak.

Rehberlik ve Danışmanlık

 • İş yeri amirlerine İSG konusunda danışmanlık yapmak,
 • İş yeri amirlerinin konu ile ilgili sorunlarının çözümüne yardımcı olmak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında o iş yerinde çalışanlara yol göstermek,
 • İşin ve işyerinin özelliklerine uygun olarak tehlikeleri kaynağında yok etmeye yönelik tedbirlere öncelik vererek; gerekirse ölçümlere dayalı değerlendirme yapmak,
 • Alınması gerekli güvenlik önlemleri konusunda, çalışanların veya temsilcilerinin görüşünü de alarak işverene önerilerde bulunmak ve uygulamaların takibini yapmak.
 • Meslek hastalığı ve iş kazası ile İSG konularındaki eksikliklerde yasal mevzuat gereği yapılması gereken hususların gerçekleşmesinde işverene yardımcı olmak,
 • Gerçekleşebilecek cezai ve hukuki süreçlerde, işverene ve gerektiğinde işveren avukatlarına danışmanlık yapmak.